Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli

MOSiR ogłasza pisemny konkurs wydzierżawienia terenu na potrzeby świadczenia usług małej gastronomii w zakresie: posiłków ciepłych, waty cukrowej, popcornu, napojów schłodzonych, przekąsek, lodów, gofrów, itp.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli składa zapytanie na Państwa ofertę wydzierżawienia terenu na potrzeby świadczenia usług małej gastronomii w zakresie:

 • Stanowisko 1. Posiłków ciepłych takich jak: zapiekanki, hamburgery, hot dogi, napoje oraz pozostała garmażeria w postaci posiłków zimnych, , itp.
 • Stanowisko 2. Waty cukrowej, popcornu, napojów schłodzonych, przekąsek, itp.
 • Stanowisko 3. Lodów, gofrów, itp.

Pozostałe informacje i warunki zapytania:

 1. Miejsca dzierżawy zlokalizowane będą na terenie pływalni odkrytych w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 15 pod trybuną hali sportowej wraz z dostępem do energii elektrycznej, bieżącej wody i wywozem śmieci.
  Powierzchnia dzierżawy 5,5 x 10,6 m, tj. 58,3 m2

  Zakładany termin dzierżawy oraz godziny otwarcia:
  - od 21 czerwca 2024 r. do 1 września 2024 r. – ewentualne zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji usług należy ustalić z MOSiR pod nr telefonu: 15 842 25 62,
  - codziennie od 1000 do 1800 lub w zależności od warunków pogodowych oraz frekwencji.
 2. Media:
  - wynajmujący dostarcza energię elektryczną o specyfikacji:
     * gniazdo 32 A – 400 V
     * 2 gniazda jednofazowe – 240 V
     * zabezpieczenia przeciw przeciążeniowe do 32 A
     * zabezpieczenia różnicowoprądowe
     * opomiarowanie podlicznikiem dla każdego stoiska osobno 
     * podłączenie się do zasilania we własnym zakresie
 3. Wymagania od oferentów:
    - posiadanie stosownych zezwoleń do okazania na żądanie Wynajmującego
   
  Uwaga
       Wszelkie działania związane z zachowaniem higieny prowadzonej działalności leżą po stronie oferenta.
 4. Wymagania w zakresie składanej oferty:
  a)  dane adresowe składającego ofertę (wraz z nr telefonu i e-mailem);
  b)  informacja o formie prawnej prowadzonej działalności gospodarczej;
  c)  informacja którego stanowiska dotyczy oferta;
  d)  proponowana stawka najmu netto za 1 dzień;
  e)  proponowana stawka najmu brutto za 1 dzień;
  f) oświadczenie sporządzone przez oferenta o posiadaniu wszystkich niezbędnych zezwoleń i zachowaniu wymogów sanitarnych obowiązujących w okresie trwania umowy.
 5. Kryterium wyboru – dzienna kwota dzierżawy za udostępniony teren oraz zgodność  z wymaganiami Wynajmującego. Przy czym zastrzega się, że oferty na kwotę mniejszą niż 38,00 zł netto/dzień nie będą brane pod uwagę. 

  Umowa zostanie podpisana z oferentami składającymi najwyższą kwotę za dzierżawę w porównaniu do pozostałych ofert dla danego stanowiska oraz spełniającym wymagania przedstawione w warunkach niniejszego konkursu.
 6. Pozostałe informacje:
  a) dzienna stawka najmu zostanie podwyższona o opłaty za zużytą energię elektryczną w wysokości: 0,67 zł brutto za 1 kWh.
  b) Oferty należy składać do dnia 12.06.2024 r. do godz. 1100 w formie pisemnej na adres: MOSiR, ul. Hutnicza 15, 37-450 Stalowa Wola, Sekretariat (I piętro, pokój 101) podając na kopercie informację „Oferta na małą gastronomię 2024” oraz nazwę i adres oferenta, którego oferta dotyczy.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2024r. o godz. 11:15.
O wyniku konkursu oferenci, którzy złożą oferty, zostaną poinformowani e-mailem. 

Podane powyżej terminy dzierżawy mogą ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych, frekwencji korzystających z usług pływalni odkrytych oraz innych czynników niezależnych od Wynajmującego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 15 842 25 62 w dni robocze od godz. 8.00 do 14.00.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu lub jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyn.

Jeden Wykonawca może składać ofertę tylko na jedno stanowisko.

Złożenie jednej oferty na więcej niż jedno stanowisko będzie skutkować jej odrzuceniem.
Do kompetencji Wynajmującego będzie należała ocena, czy oferty spełniają wymagania w zakresie postawionych przez niego warunków
 

Metadane

Data publikacji : 05.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
MOSiR

Opcje strony

do góry